به بند با اتکال به خرسندی مشتریان و توسعه سرمایه های انسانی توانمند و برند کارفرمایی در سال ۱۴۰۵ سی درصد سهم بازار را به خود اختصاص خواهد داد.