کاغذ و کارتن

کاغذ و کارتن

کاغذ و کارتن

 

 

 

 

ملزومات قابل کاربرد عرض متداول تسمه مورد استفاده دستگاه های قابل کاربرد موارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه
تسمه pp ، فیلم استرچ
10 - 8
نیمه اتوماتیک ، اتوماتیک ، تمام اتوماتیک و دستگاه استرچ

قدرت کشش دستگاه و سرعت تسمه کشی