کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک

 

 

 

 

 

ملزومات قابل کاربرد عرض متداول تسمه مورد استفاده دستگاه های قابل کاربرد موارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه
تسمه pp ، تسمه pet  فیلم استرچ ، گوشه های پلاستیکی برای لیه های پالت 
 تسمه  ( 9 و12 ) pp , تسمه ( 19و16 ) pet دستگاه های نیمه اتوماتیک ، اتوماتیک ، تمام اتوماتیک ، پرتابل قدرت کشش دستگاه ، سرعت تسمه کشی دستگاه ، مقاومت بدنه دستگاه