چوب

چوب

چوب


 

 

 

 

موارد قابل کاربرد عرض تسمه مورد استفاده دستگاه های قابل کاربرد موارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه

تسمه pp ، تسمه pet، تسمه فلزی 

تسمه pp 12 - 16 / تسمه pet 16 / تسمه فلزی 19 دستگاه های پرتابل بستگی به مشخصات و نوع بسته بندی محصول دارد .