مواد غذایی و نوشیدنی ها

مواد غذایی و نوشیدنی

موارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه

 مشخصات بسته ، تیراژ بسته بندی

دستگاه های قابل کاربرد

چسب زن

نیمه اتوماتیک

اتوماتیک

تمام اتوماتیک

پرتابل

استرچ پالت

عرض تسمه مورد استفاده

10 و 12 میلیمتر

مواد قابل کاربرد

تسمه pp (پلی پروپیلنپ)

فیلم استرچ

چسب