فلزات

فلزات

 

موارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه

مشخصات محصول بسته بندی

تیراژ بسته بندی

قدرت کشش دستگاه

سرعت تسمه کشی و ...

 دستگاه های قابل کاربرد

دستگاه های اتوماتیک

تمام اتوماتیک

پرتابل

دستگاه های خاص

عرض متداول تسمه

 

ملزومات قابل کاربرد

تسمه فلزی

تسمه pet