سیم و کابل

سیم و کابل

 

 

 

 

موارد قابل کاربرد عرض تسمه مورد استفاده دستگاه های قابل کاربرد موارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه
تسمه pp ، تسمه pet تسمه pp 16، 19 / تسمه 16 pet دستگاه های نیمه اتوماتیک و پرتابل وزن بسته ، قدرت کشش دستگاه