بطری و قوطی

بطری و قوطی

دستگاه بسته بندیموارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه

بستگی به تیراژ بسته بندی دارد

دستگاه های قابل کاربرد

اتوماتیک

تمام اتوماتیک

پرتابل

استرچ پالت

عرض تسمه مورد استفاده

10 تا 12 میلیمتر

موارد قابل کاربرد

تسمه pp  (پلی پروپیلن) و فیلم استرچ