انتشارات

انتشارات

 

 

 

 

موارد قابل کاربرد عرض متداول تسمه مورد استفاده دستگاه های قابل کاربرد موارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه
تسمه pp 5 - 12 دستگاه های نیمه اتوماتیک ، اتوماتیک بستگی به تیراژ بسته بندی دارد .